فرزند شما مشکل رفتاری داره و قطعا باید از جلسات کاردرمانی و در اشکال بازی درمانی استفاده کنید تا اشکالاتش برطرف شود و البته خود شما هم می بایست در جلسات فرزند پروری شرکت کنید. فرزند شما به شما اجازه نمی دهد ؟؟؟ واقعا عجیب است… در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!