با توجه به مواردی که میفرمایید حتما باید ارزیابی شود به مراکز کاردرمانی کودکان مراجعه و فرزندتون را کامل ارزیابی کنید . در صورت تمایل و امکان می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!