هرچند لکنت زبان می تواند ریشه های به غیر از مشکلات گفتاری داشته باشد؛ یعنی مثلا کودکی که به لحاظ گفتار مشکلی ندارد اما در اثر برخی مسائل اضطرابی، رفتاری و هیجانی به ناگاه دچار لکنت می شود، اما با توجه به اینکه در خصوص گرفتگی صدا و کیفیت آن هم تجربه ای داشته اید ، ضروری است فرزندتان را نزد گفتاردرمانگر ببرید و با یک ارزیابی گفتار ریشه اصلی مشکل شناسایی و فرایند درمان را آغاز کنید هر چه سن کودک کمتر باشد پروسه درمان و بهبود سریعتر پیش خواهد رفت.

ما را به دیگران معرفی کنید!