اگر عادت باشد تا زمانیکه درک نکرده است این کار را تکرار می کند اما اگر مشکلات حسی داشته باشد از طریق مداخلات کاردرمانی قابل درمان است. به هرحال بهتر است که به مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه و ارزیابی شود.در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!