چون فرزندتون سی پی هست قطعا تحت نظر کاردرمانگر هم هست از کاردرمانگرش درخواست کنید علاوه بر کاردرمانی جسمی فعالیتهای روزمره زندگی و مسائل رفتاری را نیز در قالب مداخلات بازی درمانی و کاردرمانی ذهنی با او انجام دهد. چون این کودکان نیاز به آموزشهای خاص و ویژه و استفاده مرتب و منظم از فعالیتهای کاردرمانی دارند حتی در خفیفترین درجات سی پی.

ما را به دیگران معرفی کنید!