خیر الان با وجود این مسائل اضطرابی که داره کمی صبر کنید و به او زمان دهید . مطلب منتشر شده در کانال را که امروز مجددا تکرار شد در خصوص حسادت فرزندان بزرگتر مطالعه و از راهکارها استفاده کنید انشالا که جواب می گیرید. به هر حال او هنوز خیلی کوچک است و نیاز به مراقبت و توجه ویژه ای دارد.

ما را به دیگران معرفی نمائید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •