از یک کاردرمانگر باید کمک بگیرید قطعا این مساله را شما نمی توانید حل کنید عملکرد مربوط به مهار در کودک شما اشکال دارد که باید درمان شود. حتما پیگیری کنید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!