شما حتما و ضرورتا می بایست به مشاور مراجعه کنید . واکنشهای فرزند شما در این شرایط نامساعد تا حدودی طبیعی است او به گونه ای علائم PTSD “استرس پس از سانحه”، را نشان می دهد حتما به یک مرکز کاردرمانی مراجعه کنید و فرزندتان را ارزیابی و مداخلات درمانی او را جهت تطبیق با شرایط و عدم به وجود آمدن آسیبهای آتی، شروع نمایید.در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!