ببخشید چه کسی گفته که کودکان را باید نصیحت کرد؟!!!!! ما به کودکان کمک می کنیم تا یاد بگیرند . نصیحت برای کودکان معنی ندارد و البته متاسفم برای کسانی که با دانستن این مساله به گونه ای کودک آزاری می کنند و شما هم گویا برخوردی با این افراد نمی کنید . فرزندتان در شرایط بسیار بدی به لحاظ اضطرابی و پرخاشگری قرارگرفته است مضاف بر اینکه اشکالات رفتاری هم وجود دارد و تولد فرزند دوم همه این مسائل را حاد تر می کند. ضروری است به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه بفرمایید و سریعتر با کمک مداخلات کاردرمانی مشکلات فرزندتان را حل و فصل کنید و آرامش و نشاط را به او بازگردانید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!