کودکانی که اختلال ارتباطی دارند، معمولاً هم سطح کلاس خود نیستند. آن ها برای خواندن متن تقلا می کنند، در فهم و بیان زبان مشکل دارند، در درک مسائل اجتماعی دچار سوء تفاهم می شوند، از رفتن به مدرسه اجتناب می ورزند، قضاوت ضعیفی دارند و در آزمون ها هم با مشکل مواجه هستند. مشکل در یادگیری، گوش کردن، صحبت کردن، خواندن یا نوشتن می تواند از مشکل در رشد زبان نشأت گیرد. مشکلات رشدی زبان، در تولید، درک و آگاهی از صداها، هجاها، کلمات، جملات زبان و محاوره نمود پیدا می کند و افرادی که در خواندن و نوشتن مشکل دارند، در استفاده از زبان برای برقراری ارتباط، فکر کردن و یادگیری هم با الطبع مشکل خواهند داشت.

ما را به دیگران معرفی کنید!