تربیت جنسی فقط آموزش اعضای خصوصی نیست، در کانال قوانین امنیت بدن و ویدیویی که اخیرا در خصوص تربیت جنسی منتشر کرده ایم را مشاهده بفرمایید و استفاده کنید تا آموزش شما کامل شود.

ما را به دیگران معرفی کنید!