سوال شما بسیار کلی است . ممکن است آلرژی و یا حساسیت پوستی داشته باشد و یا به جنس لباسهایی که می پوشد حساس باشد که از این حیث پزشک اطفال باید او را چک کند . اگر اکی بود و مشکلات اینچنینی نداشت باید با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان ارزیابی شود شاید فرزند شما مشکلات حسی داشته باشد که البته در کانال در خصوص مشکلات حسی کودکان مطالبی منتشر شده است مطالعه بفرمایید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!