هر چیزی را یک بار به او بگویید و اگر انجام نداد جریمه اش کنید (نه دعوا) بلکه محرومیت موقتی از چیزهایی که دوست دارد. باز هم اگر نتیجه نگرفتید لازم است که در یک مرکز کاردرمانی کودکان ارزیابی شود شاید اشکالاتی وجود داشته باشد . در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!