شما هفت سال تربیتی کودکتان را از دست داده اید در وهله اول نیاز به جلسات فرزند پروری دارید و مهم تر از همه اینکه کودک شما باید در یک مرکز کاردرمانی کودکان ارزیابی شود تا وضعیت او مشخص گردد و اشکالات احتمالی معلوم و در صورت لزوم مداخلات درمانی آغاز شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!