اگر به مرکز کاردرمانی مراجعه می کنید و بعد از یک سال نتیجه نگرفته اید لازم است که محل مراجعتون را تغییر بدهید و به مرکز دیگری رفته و بحثهای یادگیری و توجه و تمرکز فرزندتون را درمان کنید معمولا پس از ده جلسه علایم بهبود آشکار می شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!