اول از همه به یک اورولوژیست اطفال مراجعه کنید که از صحت مسائل جسمی او اطمینان حاصل کنید اگر مشکلی از این حیث نبود حتما با مراجعه به مراکز کاردرمانی کودکان فرزندتان را ارزیابی کنیدد تا علت اصلی مشخص و راهکار درمانی به شما ارائه شود . در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!