در مورد خواب کودکان مطلبی دیروز در کانال منتشر شده که حتما مطالعه بفرمایید. در مورد پرخاشگری هم بهتر است که ارزیابی شود به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه نمایید و کامل ارزیابی شود . در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!