به جای مقابله و مجادله سعی کنید با فرزندتون بیشتر دوست باشید و در جریان مراوداتش باشید و افرادی که در دایره دوستی اش هستند را بشناسید و از این طریق او را راهنمایی کنید نه اینکه از این مساله که خب بسیار در این سن طبیعی است، منعش کنید. اگر مساله حادی وجود دارد از کمک یک روانشناس کودک و نوجوان استفاده نمایید.

ما را به دیگران معرفی کنید!