دختر شما احتمالا مشکلات حسی و قطعا مشکلات اضطرابی دارد که لازم است با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان اول به صورت کامل ارزیابی شود و سپس از مداخلات کاردرمانی پیشنهادی جهت درمان و بهبود استفاده کنید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!