به علت حمایتهای بیش از حد شما او دچار این مشکل شده است که البته بخشی از این گریه ها نمایشی است چون توجه شما را جلب کرده است و از او بیشتر و بیشتر حمایت کرده اید/ لطفا به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و فرزندتان را ارزیابی کنید ضمن اینکه خود شما حتما در جلسه فرزند پروری شرکت کنید تا کمتر به کودکتان ندانسته آسیب برسانید. تداوم این اشکال رفتاری اصلا خوب نیست چون رفته رفته بر عملکردهای فرزندتان تاثیر خواهد گذاشت. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!