جیغ زذنهای مکرر در این سن قطعا نشانه اشکال است ممکن است تاخیر کلامی، ادراکی و شناختی باشد ممکن است مسائل اضطرابی و رفتاری و ارتباطی باشد و بسیاری دیگر . البته همه اینها منوط به این است که کودکان از لحاظ جسمی مشکلی نداشته باشند ؛ درد یا مساله ای که منجر به این واکنش در آنها می شود که البته بازهم با توجه به سن احتمال کمی وجود دارد که مشکل جسمی وجود داشته باشد. به هر حال حتما ضرورت دارد با مراجعه به یک مر کز کاردرمانی فرزندانتان را ارزیابی نموده و از طریق شناسایی علل برای رفع اشکال اقدام نمایید. مخصوصا که باید قبل از مدرسه این مشکلات حتما حل و فصل شود و الا اشکالات جدی پیش خواهد آمد. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی ، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!