برای کودکان بیش فعال استفاده از خدمات منظم کاردرمانی بسیار بسیار ضروری است که بتوانند با تکیه بر مهارتها و توانمندیهایشان و بهبود عملکردهای رفتاری و اجتماعی زندگی راحت تری داشته باشند . درمان دارویی به تنهایی به هیچ عنوان کفایت نمی کند و عجیب است که متخصص شما این مطلب را به شما نگفته است بنابراین هر چه سریعتر مداخلات کاردرمانی فرزندتان را تا هنوز خیلی دیر نشده و آسیبهای بیشتری به خود و اطرافیان نزده شروع کنید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!