نشانه ها طوریست که لازم است به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه و فرزندتون رو ارزیابی و از مداخلات کاردرمانی برای بهبود و درمان حتما و ضرورتا استفاده نمایید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!