خب احتمالا از رفتن شما به سرکار و رفتن خودش به مهد خیلی قلبا راضی نیست و اینگونه مخالفتش را نشان می دهد . حتما برای آماده شدن صبح ها به او کمک کنید تا سریعتر آماده شود . اما در زمان رفتن به مهمانی و یا پارک و جاهایی که دوست دارد به او زمان دهید که خودش آماده شود و بگویید که اگر دیر آماده شود ممکن است نتوانیم برویم. کم کم سرعت عملش زیاد خواهد شد.

ما را به دیگران معرفی کنید!