مشکلات ارتباطی، هیجانی، رفتاری و اضطرابی دارد که در اثر بی توجهی شما نسبت به رشد و پرورش اینگونه مهارتها از سنین کودکی ، در او تشدید و مشکل ساز شده است. قطعا به مراکز کاردرمانی کودکان مراجعه نمایید تا با ارزیابی کامل و علت یابی مشکلاتش حل و فصل شود . قبل از اینکه در دوران بلوغ و نوجوانی درگیر مسائل حادتر شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!