هر زمانی که فرزندتون تونست دستشویی داشتنش را بیان کند و اعلام کند ، می توانید این فعالیت را انجام دهید ضمن اینکه با از شیر گرفتن و یا از پستونک گرفتن نباید همزمان باشه، کمی صبر کنید عجله و اصرار شما ممکن است مشکلات اضطرابی و بعدها باعث شب ادراری کودکتان شود.

ما را به دیگران معرفی کنید!