این اشکال می تواند دلایل زیادی داشته باشد؛ اگر در بیش از یک درس یا مقوله با چنین اشکالی مواجه است؛ احتمال دارد که مهارتهای پردازش شنیداری دچار اشکال باشد یعنی آنچه را که می شنود به درستی استنباط نمی کند، از طرفی می تواند اشکال درکی باشد یعنی فهم عمیقی از آنچه یاد گرفته است ندارد و فقط حفظ کرده است و در نتیجه نمی تواند در صورت تکرار سوال و یا اندکی تغییر در آن جواب را تعمیم دهد. ممکن است در موارد مربوط به حافظه و یا توجه پایدار نیز اشکالاتی وجود داشته باشد. به هر جهت اگر تکرار شونده است و منجر به افت تحصیلی فرزندتان شده و یا سایر زوایای عملکردهای روزمره اش را تحت تاثیر قرار داده است، ضروری است به یک مرکز کاردرمانی مراجعه و به صورت جامع فرزندتان را ارزیابی نمایید تا اشکالات احتمالی حل و فصل شود.

ما را به دیگران معرفی کنید!