خب بهتر که نمی تونه کتک بزنه مگه قرار است که فرزندانمان جکی جان بشوند!! اما در مورد ضعفی که دارد به دلیل اشکالات ارتباطی، اضطرابی و اعتماد به نفسش است که خیلی بهتر است که با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان کامل ارزیابی شود تا علل اصلی شناسایی و مشکلات حل و فصل شود و البته این مساله که بتواند از خودش دفاع کند البته نه با زدن بسیار مهم است و در خلال جلسات کاردرمانی تصحیح خواهد شد. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!