چون به خودش آسیب فیزیکی میزنه در هنگام عصبانیت و این اصلا خوب نیست چون ممکنه صدمات جبران ناپذیری در پی داشته باشد حتما به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و مساله او را از طریق مداخلات کاردرمانی به صورت صحیح و ریشه ای حل نمایید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!