به مشارکت مثبت خود در تربیت فرزندتان ادامه دهید و برنامه منظمی داشته باشید که فرزند شما هم با این برنامه راضی و خشنود باشد و البته می توانید از کمک یک مشاور هم بهره مند شوید.در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!