مدتی از جلسات بازی درمانی گروهی البته در مراکز کاردرمانی کودکان استفاده کنید مشکل به سرعت حل خواهد شد. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!