حتما به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه بفرمایید چون نیاز به مداخلات کاردرمانی دارد تا مشکلات اضطرابی و رفتاریش درمان شود و اصلا تعلل نکنید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!