بحثهای رفتاری و برخی فاکتورهای توجهی ایشان دچار اشکال است و از این حیث می بایست در ک مرکز کاردرمانی کودکان به طور کامل ارزیابی شود تا با ریشه یابی علل ، راهکارهای درمانی مقتضی صورت پذیرد و البته عدم رسیدگی به این مشکلات با افزایش سن آنها را سخت تر خواهد کرد و ممکن است بر سایر وجوه عملکردی و حتی سطح یادگیری فرزندتان نیز تاثیر گذار باشد بنابراین حتما پیگیر باشید. در صورت تمایل و امکان می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!