متاسفانه پزشکان در این مساله اندکی سهل انگاری می کنند و به خانواده ها نمی گویند که کاردرمانی برای کودک بیش فعالشان ضروری است. درمان دارویی هم البته یک مسکن موقت است و آثار پایداری ندارد و کودک بیش فعال حتما و ضرورتا می بایست از مداخلات منطم کاردرمانی استفاده کند تا بتواند با افزایش مهارتها و توانمندیها و کاهش اشکالات ، زندگی راحت تری داشته باشد. البته قطع و تغییر دارو هم حتما باید زیر نظر پزشک ایشان انجام شود. و بله ریتالین با توجه به اینکه پایه مخدر دارد قطعا عوارض هم دارد.

ما را به دیگران معرفی کنید!