بهتر است پدر از جلسات مشاوره استفاده کند قبل از اینکه پسر شما دچار اشکالات اضطرابی و هیجانی شود که خب تداوم این اشکالات بر سایر وجوه عملکردی او تاثیر می گذارد. در صورت تمایل و امکان می توانید از مشاوره استاد ارجمند جناب آقای دکتر امیر مهدی مراد حاصل، با تعیین وقت قبلی، بهره مند شوید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!