اتفاقا درمان فرزند شما فقط از طریق مداخلات کاردرمانی منظم خواهد بود . قبل از شروع درمان دارویی که قطعا به بحث دیکته نویسی و روخوانیش هیچ کمکی نمی کند و فقط سطح توجه و هوشیاریش را به صورت موقت بالا می برد که اثرات دائمی نخواهد داشت، ضمن اینکه خب قطعا عوارض هم دارد. بنابراین به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه نمایید و از مداخلات کاردرمانی منظم استفاده کنید صبور باشید قطعا نتیجه خواهید گرفت. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!