با توجه به نشانه ها اشکالاتی هست که قطعا باید دقیق تر بررسی شود . بهتر است با مراجعه به مراکز کاردرمانی کودکان فرزندتان را ارزیابی نمایید تا مشکلاتش به درستی شناسایی شود.در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!