البته ساعات مطالعه هر فرد با فرد دیگری متفاوت است و هر کس در زمان مخصوص به خودش بازدهی بیشتری برای مطالعه دارد و از این جهت ایرادی وارد نیست در خصوص بقیه موارد اشکال اینجا بیشتر به شما وارد است چون نظم و انضباط رفت و آمد فرزندان را شما تنظیم می کنید، به هر حال برای یک دختر نوجوان هم کمی سخت است که با برادرش اتاق مشترک داشته باشد و اندکی او را بیشتر درک کنید و قوانین و مقررات را تنظیم کنید.

ما را به دیگران معرفی کنید!