خب قانون پذیر و دستور پذیر نیستند و گویا شما در این خصوص موفق عمل نکرده اید . برنامه و قوانین را مشخص نمایید و همه مقید به انجام آن هستند و در غیر اینصورت از جریمه (یعنی محرومیت موقت از آنچه که دوست دارند نه تنبیه و دعوا و …) استفاده کنید ولی با توجه به سنشان خیلی بهتر است که از جلسات مشاوره فرزند پروری حتما استفاده نمایید. در صورت تمایل و امکان، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!