کودک شما مدرسه هراسی و احتمالا اضطراب جدایی داشته که شما متاسفانه درمانش نکردید و بی توجهی نمودید با وجودیکه 4 ماه هم این علائم رو نشان داده است و گذشت زمان این مساله را تشدید و بر سایر وجوه عملکرد کودکتان تاثیر منفی خواهد گذاشت . هر چه سریعتر به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه و مداخلات درمانی را آغاز نمایید و حتما پیگیری کنید.در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!