اگر دو سالش تمام شده باشد می توانید با مراجعه به مراکز کاردرمانی کودکان و استفاده از مداخلات ، مشکلاتش را حل نمایید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!