اگر احساس می کنید کودک در مراحل رشد، تأخیر داشته اورا نزد پزشک اطفال یا نورولوژیست کودکان ( متخصص مغزو اعصاب) ببرید. چنانچه انجام کارهایی را که قبلاً انجام می داده متوقف شده، بلافاصله باید به متخصص گفتاردرمان مراجعه کنید؛ زیرا اگر کودک در رشد تأخیر داشته باشد، هرچه زودتر تشخیص داده شود زودتردرمان می شود.با مراکز درمانی تماس پیدا کرده و با شروع برنامه درمانی، پیشرفتش بهتر و بیشتر خواهد بود.

ما را به دیگران معرفی کنید!