مهارت های گفتاری و زبانی برای موفقیت های تحصیلی و یادگیری لازم و ضروری است؛ زیرا زبان پایه و اساس ارتباط است. خواندن، نوشتن، اشاره کردن، گوش دادن و تکلم اشکال مختلف و نمودهای متفاوتی از زبان هستند؛ یادگیری ازطریق همین فرایند های ارتباطی شکل می گیرد. توانایی کودک در ارتباط با همسالان و بالغین در محیط آموزشی در موفقیت محصل در مدرسه ضروری است.

ما را به دیگران معرفی کنید!