گفتاردرمانی شاخه ای از علم توانبخشی است که اغلب به مشاوره و درمان مشکلات گفتاری و زبانی افرادی می پردازد که یا به صورت مادرزادی و ارثی، یا در دوره ی رشد و یا به دلیل آسیب های بعد از تولد و محیطی دچار این مشکلات شده اند. آسیب شناس گفتار و زبان با انجام ارزیابی های بالینی و تخصصی به تشخیص و در نهایت برنامه ریزی برای درمان مشکلات گفتاری می پردازد: 

اختلالات بیانی:

آن دسته از مشکلاتی هستند که در آن یا کودک دچار تأخیر در شروع گفتار است و یا در چیدن کلمات در کنار هم و ساختن جمله ناتوان و ضعیف است که در این صورت کودک نمی تواند ارتباط خوبی با دیگران داشته باشد.

 اختلالات تلفظی:

نادرست تلفظ کردن صدا یا صداهایی درکلمات،مانندگفتن تیپ به جای سیب یاگدو به جای گردو.

 اختلالات در روانی بیان وسرعت بیان:

مانند لکنت،تندگویی یاجویده گویی که تحت شرایطی جریان صحبت کردن به وسیله وقفه های نابجا،تکرار پشت سرهم صداها یاکلمات و کشیدن بخشی ازکلمات متوقف وشکسته می شود، مانند س…س…س…سلام.

 اختلالات بلع و تغذیه:

اغلب در نوزادان نارس دیده می شود که به صورت مشکل در مکیدن و بلع وجود دارد. در کودکان به صورت مشکلات در جویدن و بلع غذا و پریدن مکرر مایعات به حنجره و ریه می باشد که اگر درمان نشود به اختلالات گفتاری منجر خواهد شد.

 اختلالات صوتی وحنجره ای:

هرگونه مشکلی درزیروبمی،بلندی وکیفیت صدای گوینده که شنونده رامتوجه اختلال در صدا نماید در این طبقه قرارمی گیرد. اعم ازگرفتگی صدا، وجود صدای زنانه درمردان، وجود صدای مردانه و بم در زنان،ناتوانی درصحبت کردن باصدای بلند،صحبت کردن به صورت تو دماغی و … .

 اختلالات درکی:

هرگونه اختلال دردرک و یا دریافت گفته های دیگران را گویند که غالبا پس ازضربه های وارده به سر،سکته های مغزی و آسیب های مغزی در افراد آسیب دیده ایجاد می شود.