این وسیله نوعی ابزار ارزیابی (چند زمینه ای مغزی) و درمانی است که در تحقیقات کلینیکی به عنوان ابزاری برای بهبود کارکردهای عصبی در زمینه های مختلف نظیر ترتیب و برنامه ریزی حرکتی استفاده می شود. ابزاری چندوجهی است که از یک نرم افزار اختصاصی و نیز چند بخش سخت افزاری (هدفون، ترنسمیترهای متحرک و ابزارهای متصل شونده به اندام و …) تشکیل گردیده است. ترکیب عملکردهای پردازشی، حرکتی، هماهنگی و رفتاری توسط دستگاه ارزیابی و به فرد نمره اولیه داده می شود و سپس در خلال جلسات بر اساس تکنیکهای درمانی با مشارکت کامل فرد، زمینه هایی که مستلزم بهبود است رفته رفته رشد پیدا می کند و اشکالات از بین می رود.  استفاده از این ابزار، پیشرفت و بهبود اساسی در زمینه های زیر را نشان می دهد

  •  توجه و تمرکز 
  • مهارتهای پردازش شنیداری 
  • مهارتهای پردازش دیداری
  • سرعت شناختی 
  • بهبود کارکردهای اجرایی 
  • پردازش زبانی 
  • حافظه 
  • هماهنگی و کنترل حرکتی 
  • رفع اشکالات یادگیری
  • کنترل فرد در زمینه های تهاجمی و پرخاشگری