پردازشگر هوشمند

پردازشگر هوشمند

image

این وسیله نوعی ابزار ارزیابی (چند زمینه ای مغزی) و درمانی است که در تحقیقات کلینیکی به عنوان ابزاری برای بهبود کارکردهای عصبی در زمینه های مختلف نظیر ترتیب و برنامه ریزی حرکتی استفاده می شود. ابزاری چندوجهی است که از یک نرم افزار اختصاصی و نیز چند بخش سخت افزاری (هدفون، ترنسمیترهای متحرک و ابزارهای متصل شونده به اندام و ...) تشکیل گردیده است. استفاده از این ابزار، یشرفت و بهبود اساسی در زمینه های زیر را نشان می دهد: توجه و تمرکز پردازش شنیداری سرعت شناختی کارکردهای اجرایی پردازش زبانی حافظه هماهنگی و کنترل حرکتی روان بودن خواندن و ریاضیات کنترل فرد در زمینه های تهاجمی و پرخاشگری