گروه درمانی

گروه درمانی

image

در کاردرمانی کوشا مداخلات درمانی گروهی به صورت بازی درمانی گروهی و در گروه های سنی همگن انجام می شود. کودکانی که از مداخلات کاردرمانی گروهی استفاده می کنند ممکن است یک یا چندین مورد از اشکالات زیر را داشته باشند:
  • اشکالات رفتاری تکرار شونده
  • عدم توانایی در کنترل و بروز موثر (به موقع و صحیح) هیجانات و احساسات
  • ناتوانی در دوست یابی
  • عدم توانایی در برقراری صحیح تعاملات اجتماعی در محیط های متفاوت 
  • وجود خشم و رفتارهای پرخاشگرانه 
  • عدم تحمل شکست
  • ناتوانی در داشتن رقابتی موثر و لذت بخش
  • اعتماد به نفس کم و ...
در گروه اشکالات کودک نمایان می شود و سپس درمانگر با تکنیک های ویژه ؛ رفته رفته اشکالات را طی جلسات گروهی و با مشارکت کامل کودک، حل و فصل می نماید.